82 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Finlands ridderskaps och adels kalender 1953 Femtonde av Riddarhuset föranstaltade utgåvan av adelskalendern.1952
Skärgårdsboken Skärgårdsboken utgiven av Nordenskiöld-samfundet i Finland 19481948
Åboländsk bygdesjöfart under segel 224 sidor, illustrationer, 25 cm, häftad, utgiven av Allan Gustafsson1970
Suomen rannikon loistot - Fyrar vid Finlands kuster 1969 Sjöfartsstyrelsen kompletta förteckning över våra fyrar.1969
Släktforskning Praktisk handbok för Finland.1947
Hyvä henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa Hyvä henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa on sukututkijoille ja sukuseuroille tarkoitettu ohjeistus henkilötietolain soveltamisesta sukututkimuksen eri vaiheissa.2014
Latinskt lexikon Latinskt-svenskt lexikon från 18281828
Finska Hushållningssällskapets årsbok 1938 I. Åboland och II. Åland1939
Svenska skriftprov 1464-1828 Texter och tolkningar av gamla brev och utdrag ur jordeböcker.1948
Gods och herresäten i Finland Frälsegodsen intill 1600-talets slut, säterier och bruksherrgårdar under 1700-talet, herresätet under 1800-talet, 1900-talets herrgårdar1946
Tusen öar Minnesskift utgiven av Nagu- och Korpobors Hembygdsförening r.f. i Åbo1938
Tider som flytt Prostvik - en pärla i havet. Roman1945
Kyrklig och kommunal organisation i Nagu 1655-1875 Lars Svahnströms gradualavhandling från 19321932
Familjen G. Svahnström i Nagu Nagu som sommarparadis för familjen G Svahnström genom bilder från åren 1904-2020.2020
Jälist del 1 En historik om Jälist by2012
Vandrock En berättelse om ön Vandrock i Nagu2010
Skyddskårerna i Åbolands Skyddskårsdistrikt 1918-1928 Skyddskårerna i Åbolands Skyddskårsdistrikt och Åbolands Lotta-Svärd 1918-1928, en historik1928
Nagu Krigsveteraner r.f.:s 25-års jubileumsskift Ett av syftena med skriften är att ge yngre generationer en inblick i händelserna under krigsåren och de uppoffringar veteranerna gjorde för för att vi skulle få leva i ett självständigt Finland.2003
Nagu Ungdomsförening 75 år En kort historik1979
Nagu Andelshandel 25 år En kort historik1947
Nagu Ungdomsförening 50 år En kort historik.1954
Nagu FBK 50 år En kort historik1985
Gullkrona En sammanfattning av ett antal uppsatser, som varit införda i tidningen Åbo Underrättelser.1945
Gullkrona En sammanfattning av ett antal uppsatser, som varit införda i tidningen Åbo Underrättelser.1966
Gullkrona En sammanfattning av ett antal uppsatser, som varit införda i tidningen Åbo Underrättelser.1970
Finlands medeltidsurkunder 1401-1430 594 sidor, inbunden, 26 cm, sammanfattad av Reinh. Hausen, utgiven av Finlands statsarkiv1915
Äldre svenska frälsesläkter Ättartavlor I, häfte 1 Namnet beskriver innehållet1957
Äldre svenska frälsesläkter ättartavlor I, häfte 2 1965
Äldre svenska frälsesläkter ättartavlor II, häfte 1 2001
Bidrag till jorbeskattningens historia i Finland under medlet af sextonde seklet Akademisk afhandling av Johan Wilhelm Rosenborg, 18601860
Inbördeskriget i Finland - psykologiska anteckningar Boken är ett försök till en folksjälens psykoanalys, en något djupare syftande nationell och social självprövning.1918
Skärgårdens Frikår Skärgårdens Frikår - minnen upptecknade av Ludvig Lindström.1918
Suomen Sukututkimusseuran vuosikirja XXX 1946 Årsboken ingår som en del i en inbunden bok med årsböckerna XXVII-XXX. I årsbok XXX presenteras Släkten Lindberg från Nagu av Åke A. Hertzberg på sidorna 45-69.1946
Äldre svenska frälsesläkter ättartavlor I, häfte 3 1989
Skärgårdshavets nationalpark Boken strävar till att ge läsaren en bild av Skärgårdshavets känsliga och sårbara natur och kultur, samt hur nationalparken kunde bevara skärgårdsmiljön och stöda den bofasta befolkningen.1986
Saaristo En stilig bok med fina bilder och text av bl.a. Benedict Zilliacus.1977
Skärgårdsvägen i Åboland Skärgårdsvägens tillkomst blev inledningen till en ny epok för skärgårdens kommunikationer och dess samhälleliga utveckling.1994
Utöar Författaren Benecict Zilliacus' underhållande bok Utöar, en bok vars syfte går långt utöver underhållningen. Den förmedlar en allmängiltig och saklig bild av utskärstillvaron, sådan den tedde sig före motorbåtarnas era.1974
Från Pyttis till Nedervetil Tjugonio dialektprov från Nyland, Åboland, Åland och Österbotten inklusive Nagu.1998
Vinden bär hem 256 sidor, illustrationer, 25 cm, häftad, Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 16. Andra oförändrade upplagan 1985.1977
Sotilasrasitus Varsinais-Suomessa 1523-1617 Linnaleirirasitus eli talonpoikien velvollisuus ylläpitää ja majoittaa sotaväkeä sotaretkien välillä, tästä ja Varsinais-Suomen sotaponnisteluista ajanjaksona, jona Ruotsi otti ensimmäiset askeleensa kohti suurvalta-asemaa.1991
Ordbok över Finlands svenska folkmål - Häfte 2 Ordboken (häfte 2 (band1:2); orden bistod-båt1978
Skäriboken Stefan Lundberg tar med läsaren på en färd från Hangö till Vänö, Borstö, Jurmo, Aspö, Gullkrona och andra ställen.2002
Finska skären I Konstsamfundets jubileumsbok redovisar fem forskare vad arkeologin, ortnamnsforskningen och odlings- och bebyggelsehistorien kan berätta om hur skärgården en gång befolkades och bygderna tog form.1990
Nagu Sockens historia I Tygdpunkten i denna första volym av Nagu sockens historia ligger på en skildring av kyrka och församlingsliv genom tiderna. Ytterligare har införts två undersökningar om by- och gårdnamnen respektive nagudialekten.1992
Öståländska fiskebåtar Törnroos beskriver i boken fiskebåtarnas byggande samt användning. Östra Åland och Åboland har flera beröringspunkter.1978
Borstö En berättelse om ön, människorna, deras utkomst och förflutna.1975
100 år skola i Nagu Boken beskriver skolväsendets utveckling under 100 år.1987
Nagu-släkten Lindell med sidogrenar 1540-1995 Titeln talar för sig. Boken är en bred släktutredning.1995
Meri yhdistää Valtiollinen yhteysalusliikenne Varsinais-Suomen saaristossa 1920-19951995
Havet förenar Statlig förbindelsebåtstrafik i Egentliga Finlands skärgård 1920-1995.1995
Bore 1897-1997 Ette sekel finländsk sjöfart Skriften beskriver intressanta och många gånger ödesdigra händelseförlopp under bolagets mångskiftande skeenden. Fartygsförteckning ingår.1997
Den tusenåriga sjövägen Farleden Åbo-Stockholm1989
Åboland i sikte En artikelsamling som riktar sig till skolorna, men som kan intressera en bredare läskrets. Boken innehåller artiklar som bl.a. berör den åboländska sjöfarten, kommunikationer, den åboländska naturen och åbolänningen.1999
Bönder, byar och bol i Åboland 1540 Publikationen ger en intressant bild av bebyggelsen i Åbolands skärgårdssocknar 470 år tillbaka i tiden. Jordeboken är här "översatt" till modern text.1999
Nagualbum - Bilder från Nagu förr och nu Gamla fotografier kan berätta mycket2001
Äldre svenska frälsesläkter ättartavlor II, häfte 2 2013
Pehr Stenbergs levernesbeskrivning 1784-1789 Pehr Stenbergs levernesbeskrivning är en norrländsk självbibliografi från Gustavians tid. Texten, som aldrig tidigare utgivits, beskriver en ung mans livsresa från föräldrahemmet i en bondby söder om Umeå via studier i Åbo och åter till hembygden.2015
Släktforskning i Finland Grundprinciper och källanvändning2015
Släktforska med DNA Handbok 9 DNA, Släktforskning2019
Kustbor och det materiella arvet Upptecknad egendom som indikator för kulturell anpassning i sydvästra Finlands skärgård 1700-1900.2018
Frälset och dess rusttjänst i Finland på 1500-talet Ett biografiskt samlingsverk över de 762 frälsemän och 82 frälsekvinnor som nämns i frälserusttjänstlängderna och rytteriets mönstringsrullor från tiden 1537-1602.2011
Ruotusotilaiden tutkiminen Opas auttaa tutkijaa hyödyntämään syntynyttä asiakirjaaineistoa omissa henkilöhistoriallisissa tutkimuksissaan.2011
Muistitiedon keruuopas Sukututkijoille Muistitiedon keruuopas sukututkijoille ja muille tallentajille kertoo muistitietoaineiston tallentamisen perusasiat.2015
Piga, klockare, inhysing, lots Skärgårdsöden 1669-1809 (Hitis skärgård).2018
Album I (faksimileupplaga) 124 sidor, 23 cm, inbunden, nytyck av Album I utgivet av Nagu Ungdomsförening 1915, utgiven av Nagu Hembygdsförening r.f.2017
Album II Innehåller artiklar om Victor Westerholm, Peter Olof Stenbom, Broar i Nagu, Siltoja Nauvossa, Sockenstugan Kommunalstugan i Nagu, Pehr Stenberg, St. Olof2018
Album, III - Wikom by Albumet beskriver utvecklingen och händelser i Wikom by från istiden fram till ca 1939.2019
Album IV Nagu Sockens beskrivning av J. G. Salonius, Fortuna kakel- och lerkärlsfabrik, Byar i Nagu, By- och gårdnamn i Nagu, Bilder från förr2019
Album V Utställningen "Nagu förr och nu", Nagu Hembygdsförening 35 år, Väderkvarnarna i Nagu av Kirsti Horn samt en presentation av Nagudialekten.2020
Album VII - Bilder från Nagu förr och nu Ett bildalbum som beskriver Nagu. Kuvaalbumi joka esittelee Nauvoa. Tvåspråkigt. Kaksikielinen.2021
Seili - Elon kirjoja Seili - Elon kirjoja on elämysmatka Seilin saaren monivaiheiseen historiaan.2020
Jurmon kylä - lähimpänä merta Teoksessa seurataan jurmolaisia keskiajalta nykyaikaan syvällisen ihmiskuvauksen keinoin.2010
Ab Skärgårdsvägen - Saaristotie Oy 1951-2011 En dokumentation om busstrafiken i Väståboland.2011
Vågspel Här möter du musikern, sångaren och låtskrivaren Lasse Mårtensson.2011
Där Finland börjar - Utö lots- och fyrvaktarsamhälle I Finland börjar - Utö lots- och fyrvaktarsamhälle berättar Martin Öhman om dramatiska skeenden i Utös historia.2014
Nagu sockens historia II En gedigen beskrivning av den historiska utveklingen i Nagu.2015
Kylä keskellä merta - Nötö aikojen saatossa Nötön kylän historia2020
Byn mitt i havet - Nötö genom tiderna Historik över Nötö by2020
Johan Josef Fogelberg - från hantverkarson i Åbo till kyrkoherde i Helsinge Boken baserar sig på Fogelbergs dagböcker. Han levde 1821-1903.2019
Uppslagsverket NAGU Ett uppslagsverk som i sin helhet bygger på artiklar från Wikipedia.2019
Meren maa - Havets land Kuvia Turunmaan Saaristosta - Bilder från Åbolands Skärgård.2019