Här kan du läsa föreningens verksamhetsberättelse för 2021.

Verksamhetsberättelse 2021

Bakgrund

Nagu Hembygdsförening är grundad år 1985 och 2021 var således det 37 verksamhetsåret.

Syfte och målsättningar

Föreningens syfte är att verka för en fördjupad kännedom om Nagu. För att förverkliga sitt syfte skall föreningen samla, vårda, bearbeta och publicera upplysningar och uppgifter om socknens historiska, etnologiska och kulturella utveckling, samt att höja intresset för hembygdsverksamhet. 

Allmänt om föreningen

Vid utgången av år 2021 hade föreningen 141 betalande medlemmar.

Föreningen emottog Pargas stads HEMBYGDSPRIS 2021 för betydande insats för lokalhistorien och kulturmiljön i Pargas.

Föreningen är grundande medlem i Föreningen Kommunalstugan i Nagu r.f., tillsammans med Folkhälsan i Nagu, Multiculti, proNAGU, Pensionärsklubben Festingarna och Nagu Marthaförening.
Föreningen är medlem i Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f., Åbolands Ungdomsförbund r.f. och Egentliga Finlands Museer rf.

Administration

Styrelsen har haft följande sammansättning: ordförande och kassör Mikael Aalto, viceordförande Rune Franzén, sekreterare Öjvind Björkman, medlemmar Bianca Norrman och Jim Karlsson. Som suppleant fungerade Erica Helin.
Heidi Adolfssons bokföringstjänst har fungerat som extern bokförare.
Verksamhetsgranskare var Gunilla Löfman med Leena Blomberg som suppleant.

Styrelsen sammanträdde sammanlagt till 13 protokollförda möten under verksamhetsåret. Styrelsen har därutöver samlats för arbetsmöten de måndagar då LSG-gruppen inte, pga. restriktioner, kunnat samlas.

Vårmötet den 19 april fastställde bokslutet och godkände årsberättelsen.
Höstmötet den 29 november valde ordförande och styrelse och godkände verksamhetsplan och budget för 2022.

Intern verksamhet

Corona-restriktionerna påverkade verksamheten liksom föregående år.
Då läget möjliggjorde arrangerades sommarutflykten den 16 augusti till Nötö, Lökholm och Sandholm.

Den 22.9 ordnades höstdagjämning tillsammans med stadens kultursektion. Aaro Söderlund guidade vid Finbys jungfrudans.

Föreningen tog fram en ”Nagu-mugg” tillsamman med Anna Nyrén. Muggen används som affärsgåva.

Lokalhistoria och släktforskningsgruppen (LSG)

31.5 besöktes Nagu skjutbana med Staffan Åberg som värd och guide.

Gruppen kunde under hösten samlas till sex tillfällen:
13.9, 27.9. och 22.11. för gemensam forskning,
11.10. Anders Robertssons föreläsning om kartor och lantmäteri,
25.10. Gunnar Grönbloms föreläsning om kyrkan i samhället och
8.11.  Tapani Tuovinens föreläsning om arkeologi
Totalt samlade dessa tillfällen 69 deltagare

1.11. ordnades en fotokväll som samlade 14 deltagare, som identifierade ca 100 bilder.

Det huvudsakliga verksamhetsutrymme har varit Kommunalstugan, där föreningen fortsättningsvis aktivt deltog i renoveringsarbetet. Två scanners och en skärm införskaffades för digitaliseringsarbetet.

Föreningens föremålssamlingar är magasinerade i ett av föreningen hyrt utrymme i Simonby.

Tre talkotillfällen ordnades för att inventera och sortera samlingen av ÅU-årgångar.

Ekonomi

På inkomstsidan kan noteras en 20% ökning gällande föreningens Albumserie och en tredubbling av övrig försäljningsverksamhet.

Den största enskilda utgiftsposten utgörs av kopierings- och tryckkostnaderna för Album-serien som balanseras av det ekonomiska stöd som föreningen erhållit för denna verksamhet.
Försäljningen har skötts via Webbshoppen, Shop Nagu Hembygd, som under året haft ca 100 besök, samt vid olika tillställningar i Nagu. Därtill har föreningens publikationer funnits till salu på K-Market och Andelsbanken i Nagu och på Booklet på Pargas malm samt på Oak Tree B&B & Café och Simonby Outlet. På Skärgårdsbokning i Nagu har föreningen en hyrd försäljningspunkt. Kirjavälitys och Booky säljer också våra böcker.

Föreningen beviljades under året bidrag från Gesellius stiftelse, Nygréns stiftelse, Sparbanksstiftelsen i Nagu, Svenska kulturfonden, Thurings stiftelse, Otto A. Malms stiftelse och Pargas stad.  
Föreningen är stort tack skyldig våra bidragsgivare. Utan dessa stöd skulle verksamheten ha en helt annan omfattning.

Bokslutet uppvisar ett överskott om 2786,12 € vilket balanserar underskottet från 2020 på dryga 3000 €.

Information

Tre medlemsbrev utgick under året.

Föreningens informationskanaler har varit, förutom personliga kontakter, Facebook och Hemsidan, tidningen ÅU, Radio Åboland, och tidskriften Hembygden. 

Publik verksamhet år 2021

7.6–31.8. Fotoutställning på Sjöfartshuset med kartor och fotografier som presenterade Skärgårdsvägens tillkomst, ett bildkollage av tidigare fullmäktigeordföranden samt bilder ur Nagu anno 2020. 

En utställningsmonter iordningsställdes i Kajutan. Montern presenterade under sommarmånaderna föreningens verksamhet och husdjurshållningen i Nagu.

31.7–1.8 verkställdes Gårdsloppisrallyt i samarbete med Korpo hembygdsförening rf. med ett rekordantal försäljare: 42 i Nagu,16 på Korpo och en i Houtskär. Lördagen blev arrangemangets viktigaste dag då ett regnoväder natten mot söndag gjorde kunderna försiktigare.

18.9 arrangerades Skärgårdens skördefest med marknad i Södra hamnen. Föreningen var på plats med en egen försäljningspunkt.

19.9 arrangerades i samarbete med Multiculti och proNAGU en hembygdstur till fyra specialiserade jordbruksfastigheter och de 50 deltagarna avnjöt en utsökt lunch gjord på produkter från dessa gårdar på Hembygdsgården i Antböle.

18.12 arrangerade föreningen årets Julspektakel. 30 försäljare ställde upp.

Föreningen donerade en flanellograf och ett antal skolplanscher till Nagu Kapellförsamling.

19.5.deltog föreningens representant i avtäckningen av minnesplaketten över flottans tidigare ankarplats på redden utanför Nagu. Plaketten finns på Framnäsuddens strand mot Vallmo. Initiativet kom från Panssarilaivojen perinneyhdistys.

Styrelsen har under året aktivt bevakat frågor som berör föreningens intresseområde. Som exempel har åtgärder för att återflytta loftet från Framnäs till Antböle och sonderingar för att rädda smedjan på Ernholm gjorts. En dialog med Gammelgårds nya ägare fördes om möjligheten till en utställning.

Många är de som kontaktat föreningen med material eller begäran om hjälp med främst släktforskning.

Publikationer

I föreningens publikationsserie utkom under året Album VI om byarna Antböle och Sandö samt Album VII, Bilder från Nagu förr och nu. De nya bilderna i Album VII är fotograferade av Tero Tuomisto och de äldre bilderna kommer i huvudsak från föreningens fotoarkiv. Albumet VII är tvåspråkigt.
I den nya elektroniska publikationsserien ”Homssakassen utkom två skrifter:
Homssakassen nr 1 - Nagu Sockens Beskrifning av J. G. Salonius, 1735 och Homssakassen nr 2 - En skäripojkes färd från Pensar till Helsingfors - Karl-Erik Sjödahl 1912–2012.

Forskningsprojekt

Föreningen bedriver en aktiv forskning. Över pågående och planerade projekt finns en separat plan som fungerar som rättesnöre.

Doktoranden Robert Bergman Carter har tagit del av föreningens material om Fortuna Fajans.
Redaktör Maren Johansson fick hjälp att identifiera en receptsamling från Prostvik Söderby.
Föreningen deltog i Göran Dahls och Helga Rajalas projekt om bomärken i Åboland.
Arbetsgruppen för projekt Finckenbergska kapellet har fortsatt sitt arbete. Målet är att öppna kapellet för guidade turer sommaren 2022.

Det digitala arkivet - Katalogen

Arbetet med att digitalisera fotografier och dokument har fortsatt också under 2021.
Styrelsen har vid flera tillfällen fortbildat sig i ärendet. Föreningen har nu ca 6000 bilder i Katalogen.

Donationer

Föreningen har under året emottagit flera donationer:
Från biblioteket två boklådor i trä, som tjänstgjort som ambulerande bibliotek.
Fru Inge C. Björkbom donerade ett vitrinskåp, ett möblemang och ett golvur tillverkade i Nagu samt en servis.
Anders Fagerlunds fotosamlingar deponerades hos föreningen.
Marianne von Julin har donerat material rörande Snäckö 1938-54.
Fred Sundén har donerat en videofilm.
Kommendör Auvinen har donerat material om Skärgårdens Frikår.
Av Karis hembygdsförening fick föreningen överta en skomakarlåda, som ägts av en Naguskomakare.
Ralf Danielsson donerade en sparkstötting med segel.

Summering:

Verksamhetsåret har påverkats av den osäkerhet som pandemin förorsakade. Trots det har föreningen kunnat upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå. Stadens premiering av föreningen kan ses som ett tecken på detta. Styrelsen är också uppmuntrad av medlemmarnas deltagande i de arrangemang som kunnat genomföras.